<%=Club.Nombre %>

Canal de denúncies/Compliance

CANAL DE DENÚNCIES/COMPLIANCE

Aquest canal de denúncies s'ha creat sobre la base de l'art. 6 de la Llei 2/2023 de 20 de febrer. Sent un CANAL DE DENÚNCIES la gestió dels quals ha estat encomanada al despatx d'advocats HONOS ADVOCATS S.L.P.

Aquest canal assegura plenament la INDEPENDÈNCIA, la CONFIDENCIALITAT, la PROTECCIÓ DE LES DADES I EL SECRET DE LES COMUNICACIONS, que es requereixen en aquesta llei i en l'àmbit de la professió de l'advocacia i el SECRET PROFESSIONAL.

HONS ADVOCATS S.L.P., actuarà en relació a les dades que s'hi recullin com a ENCARREGAT DEL TRACTAMENT de les dades conforme al Títol VI que marca la Llei 2/2023 de 20 de febrer i la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de dades de Caràcter Personal i Garanties de Drets Digitals (d'ara endavant LOPDGDD). Per això ha signat amb l'entitat RESPONSABLE DE LES DADES un contracte on se'l designa com a Gestor del Sistema del Canal de Denúncia.

DOCUMENT PROTOCOL DE GESTIÓ DEL CANAL DE DENÚNCIES

Per accedir al canal heu de clicar al següent enllaç:

CANAL DE DENÚNCIES

 

COMPLIANCE

Compliance és un terme anglès que es tradueix per compliment normatiu i fa referència a les normes tant internes com externes, establertes per una empresa, ens públic o entitat.

El model de prevenció i compliment normatiu existent al nostre país té com a finalitat aplicar programes que fomentin actuacions respectuoses amb la llei, derivades de l'entitat i/o dels treballadors, per evitar la responsabilitat penal de les persones jurídiques.

La manera d'evitar aquestes sancions és a través del compliance a l'empresa. Serveix per prevenir els delictes que poguessin ser comesos en un futur, i dels quals pugui ser responsable jurídicament i penalment l'entitat.

Un sistema o model de compliance fort dins de l'entitat pot servir per eximir de responsabilitat les empreses davant d'eventuals fets delictius, si demostren proactivitat, si bé no és una assegurança a tot risc.

És similar a la implantació de models d'adaptació a la normativa de protecció de dades, ja que tots dos sistemes intenten evitar la comissió d'infraccions i posterior imposició de sancions (administratives o penals).

És aquí on pren rellevància la figura del Compliance Officer, que pot recaure en un o més subjectes. El nombre de persones que siguin designades per prestar aquesta activitat, dependrà de la mida de l’entitat.

Aquesta figura gaudeix d'autonomia dins de l'entitat a què presta assistència per desenvolupar les tasques encomanades. En cap concepte, la destitució d'aquesta figura pot estar lligada al cabal exercici de la feina de casa.

La funció de Compliance, o compliment normatiu, té com a finalitat fomentar el desenvolupament d’activitats i negocis conforme a la normativa vigent.

L'aparició del compliance en empreses s'ha d'ubicar al sector financer ia la cultura jurídica nord-americana i anglosaxona. Va néixer als Estats Units, en concret al sistema financer a la dècada dels 70.

Hi va haver casos de corrupció, casos de monopoli contraris al principi de lliure competència i de suborn a funcionaris, com l'Escàndol Lockheed Corporation, que va fer que es creés una llei, el 1977, per intentar combatre i eliminar aquells casos de corruptela que s'estaven vivint al país.

Anys després, concretament el 1997, es va signar el Conveni entre els membres de l'OCDE de “de lluita contra la Corrupció d'Agents Públics Estrangers a les Transaccions Comercials i Internacionals”, el qual ha estat ratificat per Espanya el 2002, i va donar lloc a l'expansió per la preocupació de la regulació del compliance empresarial com a forma de combatre-la. Mitjançant aquesta llei, els diferents països van poder portar els tribunals a aquelles persones jurídiques, tinguessin la seu o no al seu país, si dins d'ells se sospitaven que s'havien pogut cometre casos de suborns i tràfic d'influències.

Això va ser utilitzat pels EUA i es van interposar accions, arribant a condemnar per corruptela nou empreses, i quatre amb domicili europeu.

 

PROTECCIÓ DE DADES

La Fundació Esportiva L’Hospitalet Atlètic acompleix amb la llei de protecció de dades (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

Podeu veure la política de protecció de dades de la Fundació en aquest enllaç


Comparteix a:

  • X (Twitter)