<%=Club.Nombre %>

Quotes

CONDICIONS ECONÒMIQUES TEMPORADA 2024-2025

 • Al quadre de quotes s’especifica la quantitat de les mateixes en funció de la categoria del jugador/a. Els preus de la roba obligatòria es troben a l’apartat – Botiga – Roba Oficial.
 • Les famílies que inscriguin a 2 o més germans/nes gaudiran d’un descompte del 10% en la quota d'inscripció:

2 germans/nes total Matricula 180,00€, 3 germans/nes total Matricula 270,00€. A totes les mensualitats s’aplicarà el mateix descompte per germans/nes que es troba al quadre annex.

 • Els pagaments de les quotes en EFECTIU/DATÀFON (oficina) seran trimestrals.

El pagament de la INSCRIPCIÓ s’efectuarà entre el 17 de maig i el 31 de d'agost.

Pagament 1r TRIMESTRE (octubre, novembre i desembre) de l'1 al 10 d’octubre.

Pagament 2n TRIMESTRE (gener, febrer i març) del 8 al 15 de gener.

Pagament 3r TRIMESTRE (abril, maig i juny) de l'1 al 10 d'abril.

 

 • Les quotes domiciliades que siguin retornades tindran un recàrrec de 3€ i, les quotes trimestrals que es paguen a l'oficina tindran un recàrrec de 3€ per quota mensual si no és paguen dins el calendari establert.
 • La revisió del metge obligatòria per disputar la competició de la Federació Catalana de Futbol (FCF) anirà a càrrec del jugador/a.
 • Els jugadors i jugadores que disputen la competició de la FCF han de fer els dos pagaments de la llicència (portal i mutualitat) a través del seu portal federatiu personal.
 • Els jugadors/res amb deute de la temporada 2023-2024 no podran formalitzar la inscripció de la nova temporada fins que no hagin pagat el deute.
 • En el cas d’impagament per part del jugador/a aquest/a no podrà continuar amb l’activitat.
 • Les baixes voluntàries s’hauran de notificar abans del dia 25 del mes anterior, en cas contrari s'abonarà la quota corresponent.
 • Només en el cas de no iniciar-se la temporada (per prohibició de l'ús de la instal·lació) es procedirà a la devolució de l'import de la inscripció.
 • En el cas d’aturades per causa de força major el club seguirà realitzant activitats mitjançant altres mitjans. En el cas de suspendre totes les activitats per períodes superiors a un mes de forma continuada, no es passarà el rebut corresponent.
 • No es suspendran pagaments de quotes en el cas d’aturades del jugador/a per un període inferior a 30 dies i/o que no hagi estat produït per la pròpia activitat.

 

QUADRE RESUM QUOTES FUNDACIÓ

DESCARREGAR EN PDF


Comparteix a:

 • X (Twitter)