<%=Club.Nombre %>

Reglament de règim intern

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CLUB ESPORTIU PLA D'URGELL

1    Finalitat del Reglament de Règim Intern

1.1    El present reglament de regim intern té com objecte regular l'organització i funcionament intern del Club Esportiu Pla d'Urgell, dins del marc que estableix el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, de la Llei de l'Esport i amb subjecció plena a allò establert als seus estatuts.

1.2    Totes aquelles persones que integren la disciplina del club es comprometen a conèixer i complir el present reglament.

1.3    El objectiu general de les seccions de Fútbol base és la formació progressiva integral dels seus components, tant la vesant humana, com l'esportiva, a través de la pràctica del futbol a totes les seves categories, per mitjà de l'ensenyament i desenvolupament de la pràctica de futbol en l'interès d'obtenir els millors resultats possibles i poder ascendir a categories superiors.

1.4    S'estableixen així mateix una sèrie d'objectius fonamentals que estan per davant dels resultats esportius que pretenen l'educació integral dels jugadors, conceptes tant importants com la companyonia, el respecte, el civisme i el seny tant en entrenaments com als partits.

2    Àmbit d'aplicació

El present reglament serà d'aplicació als següents àmbits.

A - Personal

2.1    Als esportistes inscrits als equips de futbol base del club des de la formalització de la seva inscripció fins a la seva baixa.

2.2    A tot el personal tècnic dels equips de futbol base.

2.3    A tots els pares i mares dels esportistes inscrits als equips de futbol base del Club associats des de el moment de la inscripció dels seu fill / filla fins a la seva baixa.

B - Espai

2.4    Qualsevol instal·lació esportiva, local, edifici o espai als que es desplacin els components dels equips de futbol base del Club, ja sigui de mode esporàdic o de mode habitual per realitzar les activitats esportives.

C - Temporal

2.5    Durant el temps que duri l'activitat esportiva, segons les previsions del calendari esportiu.

2.6    Durant tot l'any en aquelles activitats complementàries del Club que estiguin sota la responsabilitat o supervisió dels tècnics del Club.
 
3    Facultat de proposta econòmica de la Direcció Esportiva del Futbol Base

La Direcció Esportiva proposarà a la Junta Directiva del Club:

3.1    Les quanties de les aportacions de jugadors o pares segons conceptes (matrícula, fitxes, material, transport, etc.)

3.2    Les quanties dels honoraris dels entrenadors, etc.


4    Composició i estructura

4.1    Principis d'actuació
4.1.1    Els òrgans de govern vetllaran per que les activitats del Club es desenvolupin d'acord amb el projecte del mateix, amb l'objectiu de fer possible l'efectiva realització dels fins previstos.
4.1.2    Els òrgans de govern del club garantiran, a l'àmbit de les seves competències, el exercici dels drets reconeguts als jugadors, entrenadors, delegats, així com a pares i mares, i també vetllaran per el compliment dels drets corresponents. També, afavoriran la participació efectiva de tots els membres del Club a la vida del mateix, a la seva gestió i avaluació.
4.1.3    A la junta directiva es podrà constituir un Comitè de Disciplina, al que correspondrà per delegació d'aquesta la resolució dels expedients incoats per la comissió de fets que puguin ser considerats com a falta greu o molt greu. El comitè estarà format per el President del Club o en qui aquest delegui per escrit, Coordinador i dos membres de la Junta Directiva.
 
4.2    Òrgans de govern

4.3    Coordinador
4.3.1    És elegit, o destituït, per acord de la Junta Directiva de Club i nomenat o cessat pel president.
4.3.2    Dirigeix coordina i controla totes les activitats de caràcter disciplinari, sense perjudici de les competències de la Junta Directiva.
4.3.3    Té com a objecte fonamental la gestió, el seguiment i control dels equips i jugadors, a totes les categories i edats, vetllant el adequat compliment de la formació integral de tots i cadascun dels jugadors del club.
4.3.4    Pot exercir, simultàniament qualsevol altre activitat relacionada amb el club.
4.3.5    A principi de cada temporada ha de treballar juntament amb els seus col·laboradors, els objectius esportius, i comunicar-ho a la resta de components del equip Esportiu.
4.3.6    Executarà els acords de la Junta Directiva a l'àmbit de la seva competència.
4.3.7    Estarà sempre a disposició de atendre qualsevol dubte, comentari, petició o reclamació dels entrenadors.
4.3.8    Té la facultat de poder passar els jugadors de un equip a l'altre, per motius tècnic- esportius, inclòs d'una categoria a una altra.
4.3.9    Té la facultat de proposar a la Junta Directiva el cessament al seu càrrec a qualsevol entrenador que no compleixi les seves responsabilitats, segons el que indica el present reglament.
4.3.10    Te l'obligació de guardar les mateixes formes, respecte i comportament exigides a qualsevol altre component del Club en qualsevol situació.
4.3.11    El coordinador està obligat a complir les recomanacions i obligacions que les son assignades al present reglament, així com les que li fossin encomanades per la Junta Directiva del Club.

4.4    Entrenadors
Caràcter
4.4.1    Els entrenadors son aquells components del Club que desenvolupen la funció docent a l'àmbit esportiu, els seus objectius s'alinearan a la realització dels fins educatius i esportius establerts a l'ideari del Club.
4.4.2    Per la seva proximitat als jugadors, jugadores, constitueixen el nucli principal de la seva formació i gaudeixen de la absoluta confiança tant del coordinador com de la Junta Directiva.
4.4.3    La designació d'entrenadors és competència de la JD, a proposta del coordinador. Drets dels entrenadors:
4.4.4    A exercir les seves funcions dins del respecte de l'ideari del Club, als equips de treball que se'ls designi.
4.4.5    A ser informats per qui correspongui dels assumptes que concerneixin al Club en general i a ells en particular.
4.4.6    A ser tractats amb correcció i respecte per la resta de l'estament d'entrenadors i integrants del Club.
4.4.7    A utilitzar els mitjans materials i instal·lacions del Club per complir els fins del mateix i conformement a les normes que regulin el seu ús.
4.4.8    A presentar peticions, suggerències i queixes d'ordre esportiu formulades per escrit, davant els òrgans del Club.
Deures dels entrenadors:
4.4.9    Elaborar la planificació anual de les activitats al seu càrrec, i una vegada aprovada per el Coordinador, desenvolupar i complir amb la programació establerta.
4.4.10    Participar, salvo causa justificada, a totes les activitats programades per el Club així com aquelles que sigui degudament convocat.
4.4.11    Mantenir a l'aspecte personal i al tècnic-esportiu una conducta digna i respectuosa amb l'0ideari del Club, en el desenvolupament de la seva funció, així com amb la seva relació amb els diferents estaments i membres del club, especialment els esportistes.
4.4.12    Desenvolupar amb competència exactitud i puntualitat les tasques i activitats corresponents.
4.4.13    Atendre les consultes dels esportistes, estimular el seu esforç i afavorir la convivència i el desenvolupament de tots els valors assenyalats a l'ideari del Club.
4.4.14    Atendre totes les consultes dels pares dels esportistes per tal de compartir la tasca educadora a l'àmbit de les seves competències.
4.4.15    Aplicar el Règim disciplinari del Club, al nivell de les seves competències.
4.4.16    Complimentar el diari d'entrenaments tant els aspectes tècnics, com l'assistència i el comportament dels esportistes.
4.4.17    Complimentar el diari de partits tant els aspectes tècnics, com l'assistència i el comportament dels esportistes.
4.4.18    Mantenir l'espai esportiu net, i ordenat durant la seva presència al mateix.
4.4.19    Estan obligats a col·locar i guardar els elements necessaris per al desenvolupament d'entrenaments i partits.
4.4.20    Respectar i complir els acords presos per la JD.
4.4.21    Portar sempre l'equipament esportiu adequat a la activitat que es tracti.


4.5    Jugadors
Drets dels jugadors:
4.5.1    El jugador té dret a rebre una formació que asseguri el complet desenvolupament de la seva personalitat.
4.5.2    Tots els esportistes tenen dret a les mateixes oportunitats d'accés als diferents nivells esportius, No hi haurà cap més limitació que les derivades del seu aprofitament o de les seues aptituds per a l'esport.
4.5.3    Per assegurar aquest fet l'escola es compromet a facilitar:
a)    Un entrenador per equip.
b)    Instal·lacions esportives adequades.
c)    Equipament esportiu.
d)    Un horari d'entrenament.
e)    La participació de tots els equips a les Competicions Oficials.
f)    La deguda educació esportiva que contribueixi a completar la formació integral del esportista.
4.5.4    Tots els jugadors tenen dret a que es respecti la seva integritat física, moral i la seva dignitat personal, no podent ésser objecte de vexacions físiques o morals.
4.5.5    Els esportistes tenen dret a participar al funcionament del Club, a través de la designació de capitans de cadascun dels equips.
Deures dels jugadors:
4.5.6    Assistir a tots els entrenaments prèviament establerts, esforçant-se i obligant-se a prendre i millorar tots els aspectes.
4.5.7    Els jugadors hauran d'estar completament equipats i preparats per donar inici a l'entrenament amb puntualitat, estant prohibit portar pírcings, arracades, rellotges i similars.
4.5.8    Assistir a tots els partits als que siguin convocats, i amb l'antelació determinada per l'entrenador, amb l'equipament esportiu facilitat per el Club. Essent l'equipament esportiu el principal element identificador, els jugadors estan obligats a portar-lo.
4.5.9    Justificar absències als entrenaments i partits en aquells casos en els que no es pugui assistir, devent-ho comunicar amb la deguda antelació (mínim de dos dies a la celebració del entrenament o partit), a excepció de causa de força major.
4.5.10    Es consideren motius justificats
a)    Malaltia
b)    Motius familiars
c)    Motius acadèmics
d)    Aquells altres que estableixi el coordinador.
4.5.11    De totes formes el entrenador valorarà el esforç complementari del jugador a l'assistència a tots els entrenaments, podent ser determinant per convocatòries i titularitat als partits.
4.5.12    No es consideren motius justificats
a)    Els no inclosos als anteriors.
b)    Pràctiques a altres activitats.
c)    La assiduïtat a les faltes.
4.5.13    Arribar puntualment a l'hora indicada tant als entrenaments com als partits als que siguin convocats.
4.5.14    Cuidar el material esportiu del Club i les seves instal·lacions, fent un ús adequat i correcte dels mateixos.
4.5.15    Comportar-se amb correcció i respecte als entrenaments, partits, amb altres  jugadors, companys, àrbitres, entrenadors i qualsevol altre persona relacionada amb el Club, i no abandonar la banqueta tres ser substituït, a excepció de tenir permís de l'entrenador.
4.5.16    Comprometre's amb el desenvolupament de l'activitat esportiva durant tota la temporada, sense perjudicar els interessos esportius del Club.
4.5.17    Constitueix un deure dels jugadors el respecte a les normes de convivència dins i fora del Club. Aquest deure es concreta amb les següents obligacions:
a)    Respectar l'ideari del Club.
b)    Respectar i fer servir correctament els béns materials i les instal·lacions del Club.
c)    Respectar les decisions adoptades per els Òrgans del Club.
d)    No jutjar, entrenar o fer probes amb altres Clubs, a excepció d'autorització expressa i per escrit del Club.

4.6    Capitans
Designacions:
4.6.1    Cada equip a proposta del seu entrenador i per mitjà de votacions de tots els jugadors, designaran un Capità per cada temporada.
4.6.2    El sistema a seguir per la designació, podrà ésser modificat per el Coordinador quan concorrin circumstàncies que així ho aconsellin.
4.6.3    En determinades situacions es podrà retirar la capitania al jugador que l'estigui exercint, si no compleix les seves funcions adequadament.
4.6.4    Funcions:
a)    El capità és l'enllaç entre l'entrenador i els seus components, i a la seva vegada, el portaveu d'aquests.
b)    A determinades circumstàncies, i per causes de força major, haurà de  realitzar les funcions d'entrenador (dirigir l'escalfament, part d'un entrenament, canvis als partits, etc...)
c)    Ha de preocupar-se de mantenir puntualment informats a tots els seus companys, sobre horaris de partits, convocatòries, desplaçaments, etc.
d)    Donarà exemple de comportament, dedicació, esforç i motivació, tant als entrenaments com als partits, així com a qualsevol circumstància i lloc en que es trobi l'equip.
4.6.5    Tots els membres del Club estan obligats al respecte dels drets dels futbolistes que s'estableixen a la present normativa.

 

5    Dels Pares i Mares

5.1.1    La inscripció del jugador al Club, suposa el coneixement i la acceptació per part dels pares de l'ideari i demés normatives, així com de procurar que els seus fills les respectin.
5.1.2    Els pares tenen dret a ser informats de la marxa esportiva i del comportament dels seus fills.
5.1.3    Els drets i obligacions dels pares recollits al present Reglament, s'entendran referits, en cas d'absència de pares i mare, al tutor o representant legal del alumne i jugador.
5.1.4    Al principi de cada temporada, facilitaran les dades identificatives, administratives i autoritzacions que pertoquin que el Club els sol·liciti.
5.1.5    Es responsabilitzaran de que la documentació sol·licitada per el Club estigui vigent i d'entregar-la en els terminis estipulats.
5.1.6    Es comprometen a efectuar els pagaments acordats i requerits per el club en la forma i termini establerts. La devolució de qualsevol d'aquests pagaments suposen la retirada de la fitxa, per part de la JD, fins al moment del seu pagament amb els interessos i comissions corresponents.
5.1.7    S'hauran de reunir a principi de cada temporada i obligatòriament entre ells triaran a un delegat, que assistirà a les reunions a les que sigui convocat, com a vincle entre els pares i la JD.
5.1.8    Procuraran, en la mesura que sigui possible, acompanyar a l'equip i col·laborar a el desplaçament dels jugadors a camps aliens.
5.1.9    Hauran d'observar als entrenaments i partits el mateix comportament exigit a entrenadors i jugadors.
5.1.10    Durant el desenvolupament dels entrenaments o partits, inclosos els descansos s'abstindran en tot moment d'aconsellar o recomanar, tant a jugadors com als entrenadors, accions que siguin competència exclusiva del entrenador.
5.1.11    En cas de voler desvincular un jugador o una jugadora a final de temporada, el Club comprovarà que els pagaments acordats estan a l’ordre del dia. Aquests hauran d’estar liquidats abans del 15 de maig de la temporada corrent. En cas contrari, el Club no facilitarà la baixa federativa.

6    Del Delegat d'Equip

6.1.1    El Delegat d'equip es un càrrec que depèn directament del Club i té com a funció principal la de col·laborar en totes aquelles funcions que descriurem a continuació i les que la Direcció Tècnica especifiqui en cada moment. Cada equip ha de tenir un delegat, la seva missió principal és la de representar al Club o l'equip de qui depengui.
6.1.2    Col·laborarà activament en aquelles funcions que l'entrenador consideri pertinent dins de l'equip.
6.1.3    Representarà a l'equip als partits que disputi, sent l'enllaç entre l'entrenador, el Club contrari i l'àrbitre del partit. Haurà de rebre a l'equip visitant i a l'àrbitre, acompanyant-los al vestuari on es canviïn i estar pendent de qualsevol necessitat abans, durant i després del partit.
6.1.4    Informarà puntualment a la secretaria tècnica d'aquells actes que afectin o puguin afectar a la bona marxa del equip que representa, i participarà en totes aquelles reunions que s'estimi oportú.-
6.1.5    Presentarà especial atenció a l'utillatge esportiu (pilotes, petos, farmaciola, etc.), evitant el seu ús incorrecte o pèrdua, i procurant que estigui en perfecte estat al final de la temporada.

7    Règim Disciplinari

7.1    Definició
7.1.1    La present normativa serà aplicada a tots els membres del Club.
7.1.2    Tots els esportistes tenen els mateixos drets i deures bàsics, sense més distincions que les derivades de la seva edat i modalitat esportiva.
7.1.3    El exercici dels seus drets per part dels esportistes implicarà el reconeixement i respecte dels drets de tos els membres del Club.
7.1.4    Correspon als òrgans del Govern del Club garantir, en el seu respectiu àmbit d'actuació, el correcte exercici i la estricta observació dels drets i deures dels esportistes en els termes previstos al present règim disciplinari.
7.1.5    El règim disciplinari dels esportistes del Club s'ajustarà a allò establer a la legislació esportiva vigent, llei Catalana de l'esport, per la que ens règim tots els clubs esportius de Catalunya, així com els nostres estatus i el present reglament.
7.1.6    A tots els efectes, el Coordinador, els Delegats, entrenadors, jugadors, etc., seran responsables directes de les accions comeses pels seus familiars, amics o coneguts. L'incompliment per part de les persones enumerades anteriorment de qualsevol de les obligacions recollides al present reglament i especialment relatives a:
a)    El respecte i compliment de les normes i reglament de la competició.
b)    La falta de dedicació i esforç necessari per al desenvolupament de l'activitat esportiva.
c)    El respecte a la imatge personal i del Club.
7.1.7    Facultarà al Club per a imposar a la persona directament responsable, les pertinents sancions, arribant fins-hi tot, en cas de reiteració o d'extrema gravetat a ser expulsat del Club.
7.1.8    Quan hi hagi coincidència, en qualsevol de les dependències del Club, ja sigui en entrenament o fora d'ells, d'una categoria superior amb una inferior o igual, la categoria de major edat també serà responsable subsidiariament de les accions comeses pels de la categoria igual o inferior.

7.2    Supervisió
7.2.1    Els membres de la JD en general, la Direcció esportiva, els coordinadors esportius, i tècnics en particular, posaran especial cura a la prevenció de les actuacions disciplinàries previstes a aquesta normativa, mitjançant el contacte i la col·laboració constant.
7.2.2    Sense prejudici de accions posteriors, els tècnics podran adoptar les mesures necessàries per mantenir l'ordre dins de l'equip, comunicant-les amb posterioritat al Coordinador corresponent.

7.3    Infraccions
Classificació: Les faltes poden ser considerades Lleus, Greus o molt Greus.
7.3.1    Lleus
Són faltes lleus:
7.3.1.1    Falta injustificada de puntualitat
7.3.1.2    Falta injustificada no reiterada d'assistència a entrenaments i partits.
7.3.1.3    Falta de respecte cap a companys, tècnics, àrbitres i personal del Club o de les instal·lacions esportives.
7.3.1.4    Actes d'indisciplina. Mostrar una actitud passiva. Agressió física. No greus.
7.3.1.5    Suspendre o modificar entrenaments sense avisar als coordinadors.
7.3.1.6    Deterior de material o instal·lacions.
7.3.1.7    No pagar les quotes.
7.3.1.8    La no comunicació a l'entrenador de qualsevol anomalia o falta d'assistència a entrenaments i partits amb la suficient antelació (sempre que sigui possible).
7.3.1.9    Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament de les activitats del Club.
7.3.2    Greus
7.3.2.1    No anar a la convocatòria d'un equip de qualsevol categoria, encara que l'esportista no pertanyi a la mateixa, i que per circumstàncies especials i degudament justificades sigui necessària la seva presència.
7.3.2.2    Les faltes injustificades i reiterades d'assistència, tres seguides o quatre alternes  en el cas d'entrenament, i de dos seguits o de tres alterns en el cas de partits.
7.3.2.3    La reiterada falta de respecte al exercici del dret a la preparació dels seus complanys, així com qualsevol comportament incorrecte de caràcter greu que pugui dur-se a termini en entrenaments, partits, i desplaçaments o amb altres esportistes, àrbitres, entrenadors, públic o qualsevol altre personal relacionada amb l'activitat.
7.3.2.4    Els actes d'indisciplina, injuria, ofensa greu als membres del Club o altres en deterior de la imatge del Club.
7.3.2.5    L'agressió física greu als demès membres del Club, o d'altres Clubs, així  com jutges, àrbitres, espectadors, etc...
7.3.2.6    Causar per ús indegut danys greus als objectes i dependències del Club, o a les pertinences d'altres membres del Club o d'altres Clubs.
7.3.2.7    Els actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les activitats del Club.
7.3.2.8    La reiterada i sistemàtica comissió de faltes lleus en una mateixa temporada.
7.3.3    Molt Greus
7.3.3.1    Els actes d'indisciplina, injuria o ofensa molt greu contra els membres del Club o altres en deterior de la imatge del Club.
7.3.3.2    L'agressió física molt greu als demés membres del Club, o d'altres Clubs, així com els jutges i àrbitres, espectadors.
7.3.3.3    LA comissió de tres faltes greus en una temporada esportiva.

7.4    Sancions
Per la comissió de les faltes enumerades s'imposaran les següents sancions:
7.4.1    Lleus

7.4.1.1    Atenent a les circumstàncies de cada cas:
7.4.1.2    Amonestació privada.
7.4.1.3    Amonestació per escrit, de la que conservarà constància la JD, i en cas d'esportistes menors de 18 anys serà comunicada als pares o mares o tutors.
7.4.1.4    Realització de tasques, si procedeix, que cooperin a la reparació de la falta comesa.
7.4.1.5    Realització de tasques que contribueixin a la millora i desenvolupament de les activitats del Club.
7.4.1.6    Suspensió de la pràctica esportiva per un període no superior a deu dies. En  aquest cas, la suspensió no eximeix del pago de la quota corresponent.
7.4.2    Greus
7.4.2.1    Apercebiment, i en el cas de continues faltes injustificades d'assistència, en la que s'inclourà un informe detallat del tècnic corresponent i del coordinador sobre la citada actitud.
7.4.2.2    Realització de tasques, si procedeix, que cooperin a la reparació de la falta comesa, o realització de tasques que contribueixin a la millora i desenvolupament de les activitats del Club. No podran fer-se per un temps superior a un mes.
7.4.2.3    Suspensió de la pràctica esportiva per un període no superior a vint dies.  En aquest cas, la suspensió no eximeix del pago de la quota corresponent.
7.4.3    Molt Greus
7.4.3.1    Realització de tasques que contribueixin a la reparació dels danys materials causats, si procedeix, o al millor desenvolupament de les activitats del Club. No podrà excedir a trenta dies de serveis.
7.4.3.2    Pèrdua del Dret a la pràctica esportiva per un període des de 30 dies a una temporada esportiva.
 
7.5    Competència per a la imposició de Sancions
7.5.1    En el Cas dels Esportistes
a)    Coordinador, a petició de l'entrenador quan tinguin la consideració de faltes greus.
b)    La Comissió Disciplinaria prevista als estatuts, en el cas de faltes greus, i molt greus.
7.5.2    En el cas de socis, i de pares/mares, personal auxiliar o del organigrama tècnic.
a) Totes les faltes seran sancionades per la comissió disciplinària, sent obligatori la designació d'un instructor.

7.6    Del Procediment sancionador
7.6.1    Dels Esportistes
a)    En el cas de faltes lleus, el Coordinador a petició del Entrenador, serà l'òrgan encarregat d'establir les sancions, sempre d'acord amb el que està establert als estatuts i el present reglament.
b)    En el cas de faltes greus o molt greus, la Direcció Esportiva designarà entre els seus membres un instructor, que obrirà expedient, formularà plec de càrrecs i donarà audiència al presumpte infractor, en el cas de menors d'edat es donarà audiència als pare/mare o tutors legals, als tècnics, el coordinador, i a quantes persones, a judici de l'instructor, puguin aportar dades d'interès, ja que  finalment, elevarà informe sobre el expedient a la Comissió Disciplinaria.
c)    En el cas que siguin necessàries mesures correctores d'urgència i, en funció de la publicitat i notorietat de l'acte, podrà actuar directament la Direcció Esportiva, sense que es requereixin comprovacions a la fase d'instrucció, previ  informe escrit del coordinador i amb audiència a l'interessat, i als seu pare/mare o tutor, en el cas de menors, i als tècnic. La sanció es comunicarà per escrit.
d)    La instrucció de l'expedient s'haurà d'acordar en el menor temps possible, i en  tot cas no superar els deu dies, des de que es tingui coneixement de la falta. Les faltes greus o molt greus prescriuen als tres mesos.
e)    Instruït l'expedient, es donarà audiència a l'esportista, i si es menor d'edat als seus pares, comunicant-los les faltes que se li han imputat, i la proposta de sanció acordada per escrit.
f)    Quan siguin necessaris per garantir el normal desenvolupament de les activitats del Club, l'instructor proposarà a la Comissió Disciplinària, la adopció de mesures preventives i provisionals.
g)    Les sancions imposades podran ser recorregudes davant de la Junta Directiva. h)
7.6.2    Dels socis, pares, mares, tutors, entrenadors, membres del club en general.
a)    En el cas de faltes lleus, greus o molt greus, la Comissió Disciplinària designarà entre els seus membres un instructor, que obrirà expedient, formularà plec de càrrecs i donarà audiència al presumpte infractor, als tècnics, el coordinador, i a quantes persones, a judici de l'instructor, puguin aportar dades d'interès, ja que finalment, elevarà informe sobre el expedient a la Comissió Disciplinaria.
b)    En el cas que siguin necessàries mesures correctores d'urgència i, en funció de la publicitat i notorietat de l'acte, podrà actuar directament la Comissió Disciplinària, sense que es requereixin comprovacions a la fase d'instrucció, previ informe escrit del coordinador i amb audiència a l'interessat, i als seu pare/mare o tutor, en el cas de menors, i als tècnic. La sanció es comunicarà per escrit.
c)    Podran recusar a l'instructor quan la seva conducta o manifestacions puguin inferir falta d'objectivitat en la instrucció de l'expedient.
d)    La instrucció de l'expedient s'haurà d'acordar en el menor temps possible, i en  tot cas no superar els deu dies, des de que es tingui coneixement de la falta. Les faltes greus o molt greus prescriuen als tres mesos.
e)    Instruït l'expedient, es donarà audiència a l'esportista, i si es menor d'edat als seus pares, comunicant-los les faltes que se li han imputat, i la proposta de sanció acordada per escrit.
f)    Quan siguin necessaris per garantir el normal desenvolupament de les activitats del Club, l'instructor proposarà a la Comissió Disciplinària, la adopció de mesures preventives i provisionals.
g)    Les sancions imposades podran ser recorregudes davant de la Junta Directiva.

La present normativa de Règim Intern ha estat aprovada per la Junta Directiva del Club i ratificada per la seva Assemblea de Socis del Club Esportiu Pla d'Urgell, entrant en vigor la data de la seva aprovació i obligant així a Jugadors, Entrenadors, Delegats i Familiars dels Jugadors, els que pel fet de pertànyer al Club han de conèixer i respectar aquestes normes.

 


Share on:

  • X (Twitter)