<%=Club.Nombre %>

Normativa Interna i Sancions

NORMATIVA INTERNA I SANCIONS

L’objectiu de les sancions és intentar reduir tot el  possible totes aquelles conductes incompatibles amb els valors del club. En funció de la gravetat de la infracció per part de jugadors, familiars i/o personal del club es podran considerar tres tipus de faltes: lleus, moderades o greus. La gravetat de la falta es decidirà en consens i en funció de cada situació entre l’entrenador de l’equip, el coordinador de l’etapa formativa en qüestió i  el responsable de l’àrea de Psicologia esportiva. En cas que sigui necessari també es consensuarà la decisió amb el director esportiu i/o la directiva.

 

Sancions a jugadors per conductes incompatibles amb els valors del club

En funció de la gravetat de la falta (lleu, moderat o greu) es sancionarà als jugadors amb un nombre de partits determinat. Aquesta sanció anirà des de 1 partit (lleu) a entre 2 i 4 (moderat) fins a 4 o més podent arribar l’expulsió (greu). El tipus de sanció es determinarà analitzant el cas particular i sempre anirà precedida d’una entrevista amb el jugador excepte  en cas de faltes greus que s’aplicarà la sanció d’immediat. Aquestes sancions no es modificaran des de prebenjamins fins a cadet B, a partir de cadet A es podrà modificar algun tipus de sanció si el grup està en consens degut a que l’etapa madurativa dels nens permet que puguin aportar el seu punt de vista a les sancions.

Conductes incompatibles amb els valors del club a sancionar:

 • Insultar o agredir físicament a qualsevol persona dins i fora del recinte esportiu
 • Faltar al respecte tant a nivell verbal com a nivell no verbal a qualsevol persona dins i fora del recinte esportiu
 • Faltar al respecte al club o a qualsevol persona per xarxes socials o grups de whatsapp.
 • Entrenar o jugar amb roba que no sigui del club
 • Discutir i posar en qüestió la utilitat de l’entrenament durant el seu desenvolupament
 • Ser impuntual a entrenaments o partits sense avisar i/o absències sense justificar
 • Deixar-se material esportiu a casa dues vegades consecutives
 • Utilitzar el mòbil dins el vestidor durant el temps que el jugador està amb l’equip fins que no acaba l’entrenament o el partit
 • No saludar a rivals i/o a àrbitre després d’un partit a pesar de ser avisat per l’entrenador
 • Mal ús i/o causar danys al material i instal·lacions del club o faltar al respecte al personal de manteniment
 • Fumar amb l’uniforme del club i cuidar la imatge

 

Sancions a familiars per conductes incompatibles amb els valors del club

En funció de la gravetat de la falta (lleu, moderat o greu) es sancionarà als familiars amb un període de temps determinat de no poder estar a les instal·lacions més que per acompanyar al seu jugador o jugadors corresponents. Aquesta sanció anirà des d’una setmana (lleu) a entre 2 i 4 (moderat) fins a 4  o més podent arribar a l’expulsió (greu). El tipus de sanció es determinarà analitzant el cas particular i sempre anirà precedida d’una entrevista amb el familiar excepte  en cas de faltes greus que s’aplicarà la sanció d’immediat.

Conductes incompatibles amb els valors del club a sancionar:

 • Insultar o agredir físicament a qualsevol persona dins i fora del recinte esportiu sempre que afecti a la imatge del club
 • Dur a terme gesticulacions que faltin al respecte  a qualsevol persona dins i fora del recinte esportiu sempre que afecti al club
 • Faltar al respecte per xarxes socials o grups de whatsapp a companys d’equip, jugadors o personal del club o altres familiars
 • Discutir i posar en qüestió la utilitat de l’entrenament durant el seu desenvolupament o disposició tàctica durant un partit
 • Donar instruccions a algun jugador durant el partit o l’entrenament
 • Fer mal ús i/o causar danys al material i instal·lacions del club o faltar al respecte al personal de manteniment

 

Sancions a personal del club per conductes incompatibles amb els valors del club

En funció de la gravetat de la falta (lleu, moderat o greu) es sancionarà al personal del club amb el pagament d’una multa en funció de la gravetat. Aquesta sanció anirà des 10% de la prestació per voluntariat (lleu) al 25% (moderat) fins al  50% podent arribar a l’expulsió (greu). El tipus de sanció es determinarà analitzant el cas particular i sempre anirà precedida d’una entrevista amb la persona excepte  en cas de faltes greus que s’aplicarà la sanció d’immediat.  Els doblers recaptats es destinaran a les beques del club.

Conductes incompatibles amb els valors del club a sancionar:

 • Insultar o agredir físicament a qualsevol persona dins i fora del recinte esportiu que afecti a la imatge del club
 • Dur a terme gesticulacions que faltin al respecte  a qualsevol persona dins i fora del recinte esportiu que afecti a la imatge del club
 • Faltar al respecte al club o a qualsevol persona per xarxes socials o grups de whatsapp a jugadors, personal del club o  familiars de jugadors
 • No venir a entrenar amb la roba del club
 • No preparar els entrenaments o partits d’acord amb els mínims establerts per el club
 • Ser impuntual a entrenaments o partits sense avisar i/o absències sense justificar
 • Utilitzar el mòbil dins el vestidor abans d’acabar entrenament o partits o durant els mateixos
 • No saludar a entrenador rival i àrbitre després dels partits
 • Fumar amb la roba del club
 • Mal ús i/o causar danys al material i instal·lacions del club o faltar al respecte al personal de manteniment
 • No seguir les instruccions del club per exemple en relació al GESDEP ni aplicar el codi ètic amb els seus jugadors

Comparteix a:

 • X (Twitter)