<%=Club.Nombre %>

Avís Legal

AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que s'estableix a la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals i al Decret 9-6-2010, d'aprovació del Reglament de l'Agència andorrana de protecció de dades, es facilita la següent informació:

DADES IDENTIFICATIVES

Vostè està visitant la pàgina web www.fslamassana.com titularitat FS La Massana, amb domicili social a l'avinguda St.Antoni núm.42 baixos 1 despatx MJG , inscrita al Registre d'associacions, d'ara endavant, el TITULAR.

Pot contactar amb el Titular per qualsevol dels següents mitjans:

Telèfon: + 376 341673

Correu electrònic de contacte: fslamassana@gmail.com

USUARIS

Mitjançant aquest document posem en el seu coneixement els termes i condicions que regulen l'accés i ús dels llocs web i aplicacions app mòbils del Titular, així com dels serveis i continguts associats a aquests llocs i aplicacions (d'ara endavant també el/us assetjo/s o els llocs web i app mòbils).

L'accés o ús de qualsevol interessat a un lloc web i/o app del Titular, implica que l'interessat adquireix la condició de “usuari” i amb aquesta condició, una sèrie de drets i obligacions.

És la seva responsabilitat accedir a les condicions legals inserides en la present web i llegir-les detingudament, així com, les polítiques de privacitat, cookies o en el seu cas, condicions de venda. Recomanem:

Que visiti les mateixes cada vegada que pretengui accedir o utilitzar els serveis i continguts del lloc i
Que imprimeixi o emmagatzemi en el seu sistema una còpia.


ÚS DEL PORTAL

Aquesta web proporciona l'accés a multitud d'informació, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) en Internet pertanyents al Titular o als seus llicenciadors als quals l'Usuari pot tenir accés.

L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'Usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d'aquest registre, a l'Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d'aquesta.

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el Titular ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans.
Provocar danys en els sistemes físics i lògics del Titular, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb finalitats comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l'enviament de correus electrònics no sol·licitats.
El Titular es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el Titular no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

Tot el relatiu al tractament de les seves dades personals, es troba recollit en la política de privacitat.

CONTINGUTS. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Titular és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del Titular o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del Titular.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L'Usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, el Titular no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l'Usuari.
La infracció de la legislació vigent per part de l'Usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d'altres persones o entitats.
L'existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l'Usuari o de tercers. Correspon a l'Usuari, en tot cas, disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció d'aquests elements.
L'accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, en el seu cas, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que dites terceres pogués realitzar.
Els danys produïts a equips informàtics durant l'accés a la pàgina web i els danys produïts als Usuaris quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.
En cas que existeixin fòrums, l'ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixin únicament l'opinió de l'Usuari que els remet, que és l'únic responsable. El Titular no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l'Usuari.

MODIFICACIÓ D'AQUEST AVÍS LEGAL I DURADA

El Titular es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta, com la forma en la qual aquests apareguin representats o localitzats en el seu portal.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

ENLLAÇOS

En el cas que en www.fslamassana.com s'incloguessin enllaços o enllaços cap a altres llocs d'Internet, el Titular no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el Titular assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d'aquests enllaços i altres llocs en Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRETS D'EXCLUSIÓ

El Titular ser reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d'aquest avís legal.

GENERALITATS

El Titular perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el Titular i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d'aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols del consumidor i usuari.

MENORS D'EDAT

Aquesta web dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 14 anys. Els menors d'aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no deuran, per tant, enviar-nos les seves dades personals. Informem que si es dóna tal circumstància, el Titular no es fa responsable de les possibles conseqüències que poguessin derivar-se de l'incompliment de l'avís que en aquesta mateixa clàusula s'estableix.


Share on:

  • X (Twitter)