<%=Club.Nombre %>

Protecció de dades

Protecció de dades

AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que s'estableix a la Llei 29/2021, de 28 d'octubre, qualificada de protecció de dades personals i al Decret 9-6-2010, d'aprovació del Reglament de l'Agència andorrana de protecció de dades, es facilita la següent informació:

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), ha fixat un nou marc europeu per a la protecció de les dades personals de les persones físiques; i la Directiva (UE) 2016/680 del Parlament Europeu i el Consell, igualment del 27 d’abril de 2016, ha posat unes noves bases relatives a la protecció de les dades personals de les persones físiques respecte al seu tractament per part de les autoritats competents amb finalitats de prevenció, d’investigació o de persecució d’infraccions penals, o d’execució de sancions penals, i a la lliure circulació d’aquestes dades. Així mateix, la Decisió 2010/625/UE del 19 d’octubre de 2010 va resoldre que el Principat d’Andorra assegurava un nivell adequat de protecció de les dades de caràcter personal, tant en el flux intern com en relació als fluxos transfronterers. L’ordenament jurídic andorrà estableix que tota persona té dret a la protecció de les dades de caràcter personal que l’afecten, sigui quina sigui la seva nacionalitat o la seva residència, en el marc de l’article 14 de la Constitució del Principat d’Andorra que garanteix el dret a la intimitat, a l’honor i a la pròpia imatge, interpretat a la llum del Conveni europeu per a la Salvaguarda dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals. La ràpida evolució tecnològica i la globalització plantegen ara nous reptes per a la protecció de les dades personals de les persones físiques.

DADES IDENTIFICATIVES

Vostè està visitant la pàgina web www.fslamassana.com titularitat de FS La Massana, amb domicili social a l'avinguda St. Antoni núm.42 baixos 1 despatx MJG, amb NRT U-800972-X, inscrita en el Registre associacions d'Andorra, d'ara endavant, el TITULAR.
Pot contactar amb el Titular per qualsevol dels següents mitjans:
Telèfon: +376 341673. Correu electrònic de contacte: fslamassana@gmail.com

USUARIS

Mitjançant aquest document posem en el seu coneixement els termes i condicions que regulen l'accés i ús dels llocs web i aplicacions app mòbils del Titular, així com dels serveis i continguts associats a aquests llocs i aplicacions (d'ara endavant també el/us assetjo/s o els llocs web i app mòbils). L'accés o ús de qualsevol interessat a un lloc web i/o app del Titular, implica que l'interessat adquireix la condició de l'usuari i amb aquesta condició, una sèrie de drets i obligacions.

És la seva responsabilitat accedir a les condicions legals inserides en la present web i llegir-les detingudament, així com, les polítiques de privacitat, cookies o en el seu cas, condicions de venda. Recomanem:

Que visiti les mateixes cada vegada que pretengui accedir o utilitzar els serveis i continguts del lloc i
Que imprimeixi o emmagatzemi en el seu sistema una còpia.

ÚS DEL PORTAL

Aquesta web proporciona l'accés a multitud d'informació, serveis, programes o dades (d'ara endavant, "els continguts") en Internet pertanyents al Titular o als seus llicenciadors als quals l'Usuari pot tenir accés. L'Usuari assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'Usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d'aquest registre, a l'Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d'aquesta.

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el Titular ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a:

Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.
Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans.
Provocar danys en els sistemes físics i lògics del Titular, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
Utilitzar el lloc web ni les informacions que en ell es contenen amb finalitats comercials, polítics, publicitaris i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l'enviament de correus electrònics no sol·licitats.
El Titular es reserva el dret a retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el Titular no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

Tot el relatiu al tractament de les seves dades personals, es troba recollit en la política de privacitat.

CONTINGUTS. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Titular és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del Titular o bé dels seus llicenciadors.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del Titular.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L'Usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva exclusiva responsabilitat. En concret, a títol merament enunciatiu, el Titular no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els seus serveis i continguts i la seva qualitat o interoperabilitat.
La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l'Usuari.
La infracció de la legislació vigent per part de l'Usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d'altres persones o entitats.
L'existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l'Usuari o de tercers. Correspon a l'Usuari, en tot cas, disposar d'eines adequades per a la detecció i desinfecció d'aquests elements.
L'accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si és el cas, la captura, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que dites terceres pogués realitzar.
Els danys produïts a equips informàtics durant l'accés a la pàgina web i els danys produïts als Usuaris quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.
En cas que existeixin fòrums, l'ús dels mateixos o altres espais anàlegs, ha de tenir-se en compte que els missatges reflecteixin únicament l'opinió de l'Usuari que els remet, que és l'únic responsable. El Titular no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l'Usuari.

MODIFICACIÓ D'AQUEST AVÍS LEGAL I DURADA

El Titular és reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tants continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta, com la forma en la qual aquests apareguin representats o localitzats en el seu portal. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

ENLLAÇOS

En el cas que en www.fslamassana.com s'incloguessin enllaços o enllaços cap a altres llocs d'Internet, el Titular no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas el Titular assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol matèria o informació continguda en cap d'aquests enllaços i altres llocs en Internet. Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap mena d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRETS D'EXCLUSIÓ

El Titular és reserva el dret a denegar o retirar l'accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat d'advertiment previ, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin el contingut d'aquest avís legal.

GENERALITATS

El Titular perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre el Titular i l'Usuari es regirà per la normativa espanyola vigent. Totes les disputes i reclamacions derivades d'aquest avís legal es resoldran pels jutjats i tribunals espanyols del consumidor i usuari.

MENORS D'EDAT

Aquesta web dirigeix els seus serveis a usuaris majors de 14 anys. Els menors d'aquesta edat no estan autoritzats a utilitzar els nostres serveis i no deuran, per tant, enviar-nos les seves dades personals. Informem que si es dóna tal circumstància, el Titular no es fa responsable de les possibles conseqüències que poguessin derivar-se de l'incompliment de l'avís que en aquesta mateixa clàusula s'estableix. Els menors hauran d'enviar les seves dades mitjançant un autoritzat major d'edat.

FORMULARI INSCRIPCIÓ

Informació bàsica en protecció de dades.- Conforme a l'ADPA i la LOPDGDD, FS La Massana tractarà les dades facilitades, amb la finalitat de gestionar la seva preinscripció en el club. Sempre que ens ho autoritzi prèviament, enviarem informació relacionada amb l'activitat de l'entitat. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per a obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat. https://www.fslamassana.com

ENTENC I ACCEPTO el tractament de les meves dades tal com es descriu anteriorment i s'explica amb major detall en la Política de Privacitat.(La seva negativa a facilitar-nos l'autorització implicarà la impossibilitat de registrar-se en la plataforma).
ENTENC I ACCEPTO rebre informació en els terminis indicats sobre l'activitat de l'entitat. (La seva negativa a facilitar-nos l'autorització implicarà la impossibilitat d'enviar-li informació comercial per part de l'entitat).

FORMULARI CONTACTA

Informació bàsica en protecció de dades.- Conforme a l'ADPA i la LOPDGDD, FS La Massana tractarà les dades facilitades, amb la finalitat de contestar els dubtes i/o queixes plantejades a través del present formulari i facilitar la informació sol·licitada. Sempre que ens ho autoritzi prèviament, enviarem informació relacionada amb l'activitat de FS La Massana. Podrà exercir, si ho desitja, els drets d'accés, rectificació, supressió, i altres reconeguts en la normativa esmentada. Per a obtenir més informació sobre com estem tractant les seves dades, accedeixi a la nostra política de privacitat. https://www.fslamassana.com/

ENTENC I ACCEPTO el tractament de les meves dades tal com es descriu anteriorment i s'explica amb major detall en la Política de Privacitat. (La seva negativa a facilitar-nos l'autorització implicarà la impossibilitat de tractar les seves dades amb la finalitat indicada).
ENTENC I ACCEPTO rebre informació en els termes a dalt indicats sobre l'activitat de FS La Massana. (La seva negativa a facilitar-nos l'autorització implicarà la impossibilitat d'enviar-li informació comercial per part de l'entitat).


Share on:

  • X (Twitter)