<%=Club.Nombre %>

Protecció de dades

 

Avís legal:

De conformitat amb l'actual normativa de protecció de dades, la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades i Garantia dels drets Digitals i Reglament Europeu 2016/679 es facilita als interessats la informació bàsica següent:

Responsable del Tractament: CLUB HANDBOL ESPLUGUES LES MORERES (G-66885500), situada en Plaza de Le Moreres s/n, 08950 Esplugues de Llobregat, Telèfon 933 729 385 i correu de contacte amb el nostre delegat de Protecció de dades: chesplugues@gmail.

Comfinalidad del tractament: tractarem les dades facilitades per l'interessat o interessada en el present formulari amb la finalitat de tramitar la seva inscripció en el programa carnet CHE, mantenir les relacions amb l'entitat i enviar informació de les activitats I promocions comercials relacionades amb aquest. Aquestes dades seran mantingudes en l'entitat mentre no hi hagi cap comunicació en contra per part de la persona autoritzadora, i en tot cas, degudament bloquejades mentre es puguin derivar responsabilitats legals. Així mateix i per a poder donar compliment amb el que estableix en matèria d'assegurances el Decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya, les seves dades poden ser cedits a tercers.

En complimentar aquest formulari autorizo expressament a l CLUB HANDBOL ESPLUGUES LES MORERES a:

- Enviar informació sobre novetats i aventatges  comercials dels col·laboradors i patrocinadors de les activitats organizades per aquesta i altres entitats en relació amb la mateixa.

- Autoritzo la cessió de les meves dades als tercers necessaris per a donar compliment al Decret 58/2010 en matèria d'assegurances a les administracions i entitats necessàries, segons les obligacions legals i contractuals de les diferents lleis i normatives a les quals es troba sotmès el club, per al desenvolupament de les activitats realitzades. (en cas de no donar-se aquesta autorització no es podrà procedir a la inscripció de l'interessat/da al programa CARNET CHE de CLUB HANDBOL ESPLUGUES LES MORERES, atès que aquestes cessions són obligades pel correcte desenvolupament de les activitats)

Cancel·lació o modificació de les dades: Li recordem que per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició ha de dirigir-se a la Plaça de les Moreres S/N d'Esplugues de Llobregat o al correu electrònic chesplugues@gmail.com

 

ORDRE DE DOMICILIACIÓ DE DÈBIT SEPA

Creditor: CLUB HANDBOL ESPLUGUES LES MORERES
Adreça: Plaça de les Moreres, s/n
Codi Postal i Població: 08950- ESPLUGUES DE LLOBREGAT
País: ESPAÑA
CIF: G-66885500
Referència de l'ordre de domiciliació: PAGAMENTS ACTIVITATS CLUB HANDBOL ESPLUGUES LES MORERES

Mitjançant la signatura d'aquest formulari d'ordre de domiciliació, autoritzeu al Club Handbol Esplugues Les Moreres a enviar ordres a la vostra entitat financera per fer càrrecs al vostre compte i a la seva entitat financera per fer els imports corresponents al vostre compte d'acord amb les instruccions del Club Handbol Esplugues Les Moreres. Entre altres, teniu dret a ser reemborsat per la vostra entitat financera d'acord en els termes i condicions del contracte subscrit amb la vostra entitat financera. En tot cas, aquest reemborsament haurà de ser instant per part vostre en el termini màxim de 8 setmanes a partir de la data en que es va carregar en el vostre compte. Informació addicional sobre els vostres drets relatius a aquesta ordre es troben a la vostra disposició a la vostra entitat financera.

Tots els camps s'han d'omplir obligatòriament

 


Comparte en:

  • X (Twitter)