<%=Club.Nombre %>

ELECCIONS 2022


Anunci de la convocatòria d’eleccions al CF Igualada.

 

En assemblea extraordinària del dia 08 d’Abril del 2022 es va comunicar els socis que la Junta Directiva convocava les eleccions del Club Futbol Igualada el pròxim dia 24 de Maig del 2022 en les instal·lacions de les comes de 16h a 20h.

 

            El procediment es durà a terme de conformitat amb allò que disposen els Estatuts i de conformitat amb el següent procediment i calendari electoral:

  • 08/04/2022 Convocatòria d’eleccions
  • 14/04/2022 Sorteig per la designació, entre tots els socis de ple dret, dels tres membres titulars i suplents de la Junta Electoral.
  • Del 19/04/2022 al 20/04/2022 terminis de consulta del cens electoral provisional.
  • Del 20/04/2022 al 22/04/2022 Resolució de les reclamacions del Cens Electoral provisional i aprovació per part de la Junta Electoral del Cens Electoral definitiu.
  • Del 25/04/2022 al 06/05/2022 fins a les 20:00 h Presentació de candidatures.
  • 08/05/2022 Proclamació de candidatures provisionals.
  • Del 09/05/2022 al 18/05/2022 fins a les 20:00 h Termini per impugnar candidatures.
  • 18/05/2022 Proclamació definitiva de candidatures.
  • Del 19/05/2022 al 22/05/2022 Campanya electoral
  • 24/05/2022 Eleccions, escrutini i proclamació de la candidatura guanyadora.

 

Informació del procés electoral

 

Són electors i elegibles els socis de ple dret que compleixin les condicions següents (capítol IV article 12 Estatuts):
                a) Ser major d'edat.

                bNo tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatoria.

 

Cal cobrir un mínim de 5 i un màxim de 21 llocs encapçalats pel President, Vicepresident, Tresorer, Secretari i 1er vocal.

Junta Electoral. Es designaran per sorteig, amb assistència del Secretari de la Junta, entre els socis de l'entitat. Es designaran 3 socis titulars i un nombre mínim de 3 suplents que pot ser ampliat en el moment del sorteig en previsió de renúncies a prendre possessió del càrrec o a exercir-lo.

Els electors han d'acreditar la seva personalitat amb l'exhibició del document d'identitat, o document oficial indubtable.

Condicions per presentar candidatures - Presentació.- Des del 25 d’abril, i fins al 06 de maig , es poden presentar candidatures per a la Junta Directiva del Club Futbol Igualada. El termini final per presentar candidatures es tanca a les 20 hores.

 

Forma.- Les candidatures són tancades i s'han de votar en la seva totalitat. Pel que fa a la forma i els requisits de presentació, s'ha de tenir en compte el següent:
                a) Les candidatures han d'estar integrades per un mínim de 5 i un màxim de 21 membres, encapçalades pel candidat a president.

                b) Les candidatures s'han de presentar per escrit a la Junta Electoral i han de contenir les dades següents:

      • Relació dels noms i els cognoms dels candidats, encapçalada pel candidat a president. Juntament amb cada nom hi haurà de figurar la seva signatura, acreditativa de la seva conformitat. Els candidats hauran de ser socis de ple dret.
      • Fotocòpies dels documents d'identitat de tots els candidats, per les dues cares.
      • Nom del Club i data de les eleccions.

 

La Junta Electoral ha de confirmar la recepció de les propostes de candidatures que li siguin lliurades dintre del termini establert i n'ha de signar la còpia, amb especificació del dia i hora en què hagin estat presentades.

 

Francesc Jorba Castellví

President CFIgualada.

Igualada 8 d’abril del 2022


Comparteix a:

 • X (Twitter)