<%=Club.Nombre %>

Protecció de dades

Avís legal:

De conformitat amb l'actual normativa de protecció de dades, la llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades i Garantia dels drets Digitals i Reglament Europeu 2016/679 es facilita als interessats la informació bàsica següent:

Responsable del Tractament: ASSOCIACIÓ ESP. FUTBOL SANT ESTEVE (G-66170069), situada Àngel Guimerá, 1 (08461) Sant Esteve de Palautordera i correu de contacte amb el nostre delegat de Protecció de dades: cfsantesteve@yahoo.es

Comfinalidad del tractament: tractarem les dades facilitades per l'interessat o interessada en el present formulari amb la finalitat de tramitar la seva inscripció, mantenir les relacions amb l'entitat i enviar informació de les activitats i promocions comercials relacionades amb aquest. Aquestes dades seran mantingudes en l'entitat mentre no hi hagi cap comunicació en contra per part de la persona autoritzadora, i en tot cas, degudament bloquejades mentre es puguin derivar responsabilitats legals. Així mateix i per a poder donar compliment amb el que estableix en matèria d'assegurances el Decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya, les seves dades poden ser cedits a tercers.

En complimentar aquest formulari autorizo expressament a ASSOCIACIÓ ESP. FUTBOL SANT ESTEVE a:

- Enviar informació sobre novetats i aventatges  comercials dels col·laboradors i patrocinadors de les activitats organizades per aquesta i altres entitats en relació amb la mateixa.

- Autoritzo la cessió de les meves dades als tercers necessaris per a donar compliment al Decret 58/2010 en matèria d'assegurances a les administracions i entitats necessàries, segons les obligacions legals i contractuals de les diferents lleis i normatives a les quals es troba sotmès el club, per al desenvolupament de les activitats realitzades. (en cas de no donar-se aquesta autorització no es podrà procedir a la inscripció de l'interessat/da, atès que aquestes cessions són obligades pel correcte desenvolupament de les activitats)

Cancel·lació o modificació de les dades: Li recordem que per a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició ha de dirigir-se a Camí del Cementiri, 1 o al correu electrònic: cfsantesteve@yahoo.es


Comparteix a: