OK

Aquest lloc web fa servir cookies per garantir que tingueu la millor experiència usuari. Si continua navegant, està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i la nostra Política de cookies

<%=Club.Nombre %>

Règim Intern

TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

 

 1. Objecte.

 

El present Reglament de Règim Intern té per objecte regular l'organització i funcionament  del Club Esportiu La Salle Premià (denominant-se d'ara endavant com el "Club"), dins el marc constituït per la Legislació Esportiva vigent i legislació supletòria i amb subjecció al que s'estableix en el seu ideari i Estatuts.

Tal i com s’indica en l’Article 6è:

 

L'entitat es regeix per la Llei de l’esport i per les normes reglamentàries vigents en matèria esportiva que la despleguin en cada moment, com també pels presents estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats vàlidament per l'assemblea general.

 

Per aquest motiu, qualsevol recomanació, norma, sanció o actuació emanada del Club, només tenen com a finalitat contribuir al compliment de la finalitat fundacional indicada en l’Article 3 dels seus estatuts:

 

El forment, desenvolupament i pràctica continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre, emmarcats en els principis educatius continguts en el Caràcter Propi i  Projecte Educatiu de les escoles La Salle.

 

Els principis educatius i criteris pedagògics que inspiraran la pràctica de l’Esport dins l’Entitat són els seguents:

 

  1. L’educació esportiva, que es considera necessària i s’emmarca dins de la formació integral de la persona.
  2. La formació poliesportiva de base es considera fonamental, essent l’especialització una tasca posterior.
  3. La competitivitat i l’aspecte lúdic son valors que es supeditaran a l’educació personal dels alumnes.
  4. L’esportivitat es treballarà, prioritàriament,  com actitud.
  5. Els monitors esdevenen indispensables per portar a terme els principis educatius.
  6. El comportament de totes les persones i equips del Club serà  una actuació correcte i donarà una bona imatge d’acord amb els valors Lasal.lians . 

 

Per dur a terme aquest pla, El Club Esportiu La Salle Premià ha creat una estructura organitzativa composta per la Junta Directiva, els coordinadors, els entrenadors i els delegats que, basant-se en l’objecte fonamental d’actuació anteriorment exposat i recolzant-se en una sèrie de procediments d’actuació, tenen al seu càrrec les següents responsabilitats bàsiques:

 

 1. La formació tant de caràcter esportiu com humà de tots els components de les activitats i els equips al seu càrrec.
 2. La gestió, seguiment i control de les activitats, equips i jugadors, a totes les categories i edats.
 3. La representació del Club Esportiu La Salle Premià davant les federacions o qualsevol altra entitat o institució i en les competicions i/o actes que s’organitzin.
 4. El Manteniment del prestigi institucional en tots els ambits d’actuació.

 

La implantació  de les normes d’actuació en forma de Reglament, el compliment del qual és obligatori per part de tots, ha de permetre incidir positivament en la formació integral de l’esportista i, en conseqüència, aconseguir els objectius fundacionals del club previstos i descrits amb anterioritat

Aquest Reglament ha estat redactat amb la intenció de preveure la major part dels esdeveniments, de tal manera que a cada situació li correspongui una actuació apropiada i definida amb antelació.

Correspon al Club Esportiu La Salle Premià, per mitjà de la junta directiva, resoldre totes aquelles qüestions que no estiguin previstes en el Reglament, així com les seves interpretacions.

El Reglament habilita al Club Esportiu La Salle Premià per imposar a les persones directament responsables, les pertinents sancions

Així mateix, el Club Esportiu La Salle Premià entén que amb el transcurs del temps i prenent com a base les noves situacions que puguin produir-se, s’hauran d’introduir les corresponents variacions i/o ampliacions del Reglament, per la qual cosa, sempre s’hauran de tenir en compte les opinions i aportacions de qualsevol component del Club.

Àmbit d'aplicació

 

El present Reglament serà d'aplicació en els àmbits següents:

PERSONAL:

 • Als directius del Club.
 • Als esportistes inscrits al Club des de la formalització de la seva inscripció, fins a la seva baixa en el mateix.
 • A tot el personal tècnic del Club.
 • A tot el personal auxiliar del Club.
 • A totes aquelles persones o entitats que, per qualsevol motiu i encara temporalment, formen part del Club; incloses les derivades d'un conveni de filiació entre clubs.
 • A tots els pares/mares dels jugadors menors d’edat des del moment de la seva inscripció fins a la seva baixa en el Club.

ESPAIAL:

 • A les instal·lacions esportives del club situades dins de l’Escola La Salle de Premià de Mar i propietat dels Germans de la Salle
 • A qualsevol instal·lació esportiva, local, edifici o espai als que, per motius de la pràctica de l'activitat esportiva, es desplacin els components del Club, en part o en la seva totalitat, ja sigui de manera esporàdica o habitual.

NORMA GENERAL APLICABLE:

 • A tots els efectes, dirigents, coordinadors, tècnics, jugadors, pares i mares o tutors i delegats seran responsables directes de les accions possibles comeses pels seus familiars, amics, coneguts o acompanyants i de l'incompliment per part de les persones enumerades anteriorment de qualsevol de les obligacions recollides en el present Reglament i especialment les relatives a:

 

 1. El respecte i compliment de les normes i reglament de la competició.
 2. La manca de dedicació i esforç necessaris per al desenvolupament de l'activitat esportiva.
 3. El respecte al material esportiu i a les instal·lacions utilitzades en la pràctica esportiva;
 4. El respecte de la imatge personal i del Club, així com de respecte de les persones que ostenten càrrecs de representació en ell, incloent entrenadors i delegats;

Aquest reglament facultarà al Club, a través de la seva Junta Directiva, per imposar a la persona o persones directament responsables les pertinents sancions, i fins i tot expulsar-los de l'equip i del Club en casos de reiteració o extrema gravetat.

El present reglament serà lliurat en el moment de formalitzar la inscripció al Club com a soci, jugador, o membre en general de la institució.

 

Facultats de la Junta Directiva.

 

La Junta Directiva és l'òrgan de direcció i administració del Club, i com a tal, executarà els acords adoptats per l'Assemblea General, exercirà les següents funcions:

 

 • Dirigir la gestió del Club, vetllant pel compliment del seu objecte social.
 • Crear les comissions o grups de treball que consideri necessàries.
 • Nomenar les persones que hagin de dirigir les diferents comissions o àrees de participació, així com organitzar totes les activitats esportives i socials del club.
 • Confeccionar l'inventari, balanç i memòria anual que hagin de ser sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea.
 • Proposar la redacció o reformes del Reglament de Règim Intern fixant les normes corresponents i les quotes a què hagués lloc.
 • Vigilar el fidel compliment dels Estatuts i Reglaments del Club, tenint la facultat per obrir expedients disciplinaris, imposar sancions o expulsar del Club a qui no complís amb els requisits i exigències exposades.

TÍTOL II: COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA

Capítol I: Òrgans de Govern

Estructura.

El Club Esportiu La Salle Premià, de conformitat amb el que estableixen els seus Estatuts, comptarà amb els següents òrgans de govern:

Col·legiats: Assemblea General i Junta Directiva.

Unipersonals: President, Vicepresidents, Tresorer, vocals i secretari.

El que disposa anteriorment s'entén sense perjudici de l'existència i funcions d'altres òrgans del Club en l'àmbit profesional i esportiu, com els coordinadors en l'àmbit de les seves competències.

Principis d’actuació.

Els òrgans de govern vetllaran perquè les activitats del Club es desenvolupin d'acord amb el Projecte (ideari) del mateix, amb l'objecte de fer possible l'efectiva realització dels fins previstos.

Aquests òrgans de govern han de garantir, en l'àmbit de la seva competència, l'exercici dels drets reconeguts als jugadors, entrenadors, delegats, així com a pares i mares o tutors; i vetllaran pel compliment dels deures corresponents. Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots els membres del Club a la vida d'aquest, en la seva gestió i en la seva avaluació.

En el si de la Junta Directiva es constituirà un Comitè de Disciplina al qual correspon, per delegació d'aquella, la resolució dels expedients incoats per la comissió de fets que puguin ser tipificats com a constitutius d'una falta segons la descripció continguda en el present règim intern.

Aquest comitè estarà format per tres persones: el coordinador general, un vocal, i el secretari de la Junta. Aquest comitè pot demanar per a la seva resolució els informes o dictàmens tècnics precisos. A falta del coordinador, el seu lloc serà ocupat per un vocal de la Junta Directiva

 

Capítol II: Altres òrgans unipersonals

Coordinador General.

El Club comptarà amb la figura del COORDINADOR GENERAL, persona que s'encarregarà de gestionar directament tots els assumptes de coordinació i d’administració general del Club

Elecció del coordinador general

Serà elegit o destituït per acord de la Junta Directiva del Club, i nomenat pel president.

Funcions del coordinador general

Tindrà les següents funcions dins del Club:

 • Dirigir, coordinar i controlar totes les activitats ordinàries del Club, també les relatives a entrenaments, horaris, i partits de competició, tant oficials com de caràcter amistós, entre d’altres tasques en podem destacar:

 

  1. Seguiment i control dels pressupostos proposats per la Junta Directiva
  2. Altes i baixes d’associats
  3. Gestió i seguiment de les quotes de socis i esportistes
  4. Gestió i seguiment de subvencions.
  5. Comunicació interna i externa, atenció a les famílies
  6. Control i gestió d’ingressos i despeses
  7. Control i gestió dels diferents proveïdors així com el manteniment de material.

 

 • Executar les directrius emanades de la Junta Directiva del Club, que li seran comunicades a través del responsable nomenat per la Junta.
 • Fer complir el Reglament de Règim Intern a tots els jugadors, entrenadors i delegats, instant-los al seu coneixement i posada en pràctica.
 • Podrà exercir, simultàniament, qualsevol altra activitat relacionada amb el Club i que li sigui encomanada.
 • Aconsellarà a la Junta Directiva, a través del seu responsable, el cessament de qualsevol entrenador quan no es compleixi amb les directrius marcades, o incompleixi de manera clara el que indica el Reglament de Règim Intern del Club.
 • Tindrà l'obligació de guardar les mateixes formes, respecte i bones formes en qualsevol àmbit del seu treball, exigides a qualsevol altre component del Club.
 • Elaborarà els informes que li siguin requerits i poguessin ser interessants per al Club.
 • Estarà obligat a complir les recomanacions i obligacions que li siguin assignades en el present Reglament, així com les que li fossin encomanades per la Junta Directiva del Club.
 • Haurà de vetllar perquè siguin complertes les sancions imposades per les federacions i altres estaments esportius.

Coordinadors  de Secció

El Club comptarà amb la figura dels COORDINADORS DE SECCIÓ, i en concret, un Coordinador del futbol gespa i un altra per la resta de seccions del club. S'encarregarà de gestionar directament tots els assumptes estrictament esportius dins del Club en l'àmbit de totes les categories dins de la seva àrea de responsabilitat

Seran elegits o destituïts per acord de la Junta Directiva del Club, i nomenats pel president.

Funcions dels coordinadors de secció

Tindrà les següents funcions dins del Club:

 • Dirigir, coordinar i controlar totes les activitats dels diferents equips del Club, relatives a entrenaments, horaris, i partits de competició, tant oficial com de caràcter amistós, entre d’altres tasques, podem destacar:

 

 1. Confecció dels horaris dels entrenaments i partits dels diferents equips.
 2. Calendari dels diferents equips
 3. Identificació dels Delegats/des dels equips.
 4. D’acord amb la Junta, han d’acordar la categoria que s’inscriuran cada un dels equips. Igualment, ha de tramitar la inscripció dels diferents equips a les diferents competicions esportives.
 5. Tramitació de la renovació, alta i la baixa de les fitxes federatives, així com informació als jugadors/es i als pares i mares de l’estat/situació de les revisions mèdiques.
 6. Organització i coordinació de partits amistosos amb la col·laboració dels entrenadors i delegats/es dels diferents equips.
 7. Entrega d’equipatges i recollida al final de temporada amb la col·laboració dels entrenadors, delegats/des i personal del Club.
 8. Preparació dels horaris dels partits de cada setmana, i tramesa de la informació als entrenadors i al responsable del Club respecte a la publicació a les cartelleres i/o a la pàgina web o xarxes socials
 9. Trametre la informació als gestors i propietaris del camp sobre els horaris d’entrenament, partits, vestidors.
 10. Gestió i requeriment dels àrbitres dels partits.
 11. Supervisió del material necessari per a les activitats del Club
 12. Participació en l’organització juntament amb la Junta Directiva, les diferents activitats del Club.
 13. Preparar una reunió amb els pares de cada categoria per poder donar a conèixer els objectius, reglaments i el funcionament del club.

 

 • Executar les directrius emanades de la Junta Directiva del Club, que li seran comunicades a través del responsable nomenat per la Junta.
 • Fer complir el Reglament de Règim Intern a tots els jugadors, entrenadors i delegats, instant-los al seu coneixement i posada en pràctica.
 • Gestionarà, controlarà i efectuarà el seguiment de tots els jugadors i entrenadors del Club, estant a la seva disposició de cara a resoldre qualsevol problema que se li presenti.
 • Marcarà les directrius a seguir a cada entrenador a principis de temporada pel que fa a mètodes d'entrenament, sense perjudici dels acords a què arribi amb els mateixos per al desenvolupament de la seva tasca, així com els objectius a aconseguir en la mateixa.
 • Podrà exercir, simultàniament, qualsevol altra activitat relacionada amb el Club i que li sigui encomanada.
 • Tindrà la facultat de passar als jugadors d'un equip a un altre, sempre amb el consentiment de la Junta Directiva i que la situació esportiva així ho aconselli, fins i tot canviant-los de categoria sempre que no s'incompleixin ni vulnerin els Reglaments.
 • Aconsellarà a la Junta Directiva, a través del seu responsable, el cessament de qualsevol entrenador quan no es compleixi amb les directrius marcades, o incompleixi de manera clara el que indica el Reglament de Règim Intern del Club.
 • Tindrà l'obligació de guardar les mateixes formes, respecte i bones formes en qualsevol àmbit del seu treball, exigides a qualsevol altre component del Club.
 • Elaborarà els informes que li siguin requerits
 • Estarà obligat a complir les recomanacions i obligacions que li siguin assignades en el present Reglament, així com les que li fossin encomanades per la Junta Directiva del Club.
 • Tindrà plens poders sobre jugadors, entrenadors i delegats de tots els equips del Club, sempre dins de les normes establertes en el present Reglament de Règim Intern.
 • El coordinador respectarà la intimitat del vestidor, no podent influir ni pensar en cap decisió presa dins el mateix, on serà l'entrenador el màxim responsable, llevat que sigui requerit per a això.
 • Haurà de vetllar perquè siguin complertes les sancions imposades per les federacions o altres estaments esportius.

 


Comparteix a: